[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Denne side er flyttet til http://www.sslug.dk/forening/stadgar/stadgar_dk_uofficiel.shtml

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Kommenteret dansk udgave af SSLUG's vedtægter

Skåne Sjælland Linux User Group

v6.0

SSLUG er som navnet antyder en tværnational forening. Af historiske årsager er SSLUG teknisk set en svensk forening og derfor er foreningens vedtægter på svensk. Det volder af og til en del af de danske medlemmer en del problemer og derfor har der flere gange været fremsat ønske om at få lavet en dansk oversættelse. Udover sproget er der også forskelle i dansk og svensk foreningstradition og det bærer vedtægterne også præg af, derfor har der også været fremsat ønsker om en kommenteret udgave, der forklarer disse ting.

Dette dokument forsøger at klare begge disse problemer. I øjeblikket er det oversættelsesproblemet der er løst bedst.

De fleste paragrafer er ikke kommenteret da det skønnes at oversættelsen er nok til at forstå hvad der menes.

Dette er ikke SSLUG's vedtægter, de kan findes her. I tvivlstilfælde er det altid vedtægterne og ikke dette dokument der er gældende!

Disse vedtægter blev vedtaget i København den 11/8-2002.


1. SSLUG

2. MEDLEMMER

3. ORGANISATION

4. FORENINGSMØDET

5. BESTYRELSE

6. REVISION

7. AFSTEMNING

8 TOLKNING AF VEDTÆGTER

9. VEDTÆGTSÆNDRINGER

10. OPLØSNING AF FORENINGEN


1. SSLUG

1.1 Navn

Original tekst Skåne Sjælland Linux User Group, förkortat SSLUG, är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell datorförening, oavhängig alla yttre intressesfärer.

Oversættelse Skåne Sjælland Linux User Group, forkortet SSLUG, er en partipolitisk og religiøst uafhængig idealisk computerforening, uafhængig af alle ydre interessesfærer.

1.2 Formål

Original tekst SSLUG har till uppgift att sprida kunskap om operativsystemet Linux jämte därvidlag relevant information till medlemmar och allmänhet.

Oversættelse SSLUG har som formål at sprede viden om styresystemet Linux heriblandt bidrage med relevant information til medlemmer og andre.

1.3 Hjemsted

Original tekst SSLUG har sitt säte i regionen Skåne-Sjælland (Sverige respektive Danmark).

Oversættelse SSLUG har hjemsted i regionen Skåne-Sjælland (Sverige respektivt Danmark).

1.4 Økonomi

Original tekst SSLUG:s eget kapital växlar. Föreningens medel kommer från av årsmötet fastställd medlemsavgift samt donationer. Föreningen är ansvarig för sina ekonomiska förpliktelser genom sitt eget kapital, ingen enskild medlem är ersättningsskyldig för föreningens skulder eller åtaganden.

Oversættelse SSLUG's egenkapital varierer. Foreningens midler kommer fra det af årsmødet fastsatte kontigent samt donationer. Foreningen er ansvarlig for sine økonomiske forpligtelser gennem sin genkapital, intet enkeltmedlem er erstatningspligtigt for foreningens gæld eller forpligtelser.


2. MEDLEMMER

2.1 Medlemskab

Original tekst Medlemskap i SSLUG är öppet för alla fysiska personer som av styrelsen ej antas skada föreningen, dess syfte eller anseende. Det tillfaller styrelsen att bevilja respektive neka person medlemskap.

Oversættelse Medlemskab af SSLUG kan opnås af alle fysiske personer som ikke af bestyrelsen antages at skade foreningen, dens formål eller anseelse. Det tilfalder bestyrelsen at tildele henholdsvis nægte medlemskab.

2.2 Kontingent

Original tekst Ordinarie medlem åligger att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.

Oversættelse Almindelige medlemmer skal betale det af årsmødet fastsatte kontingent.

2.3 Æresmedlemmer

Original tekst Till hedersmedlem kan föreningsmötet utse den person, som synnerligen förtjänstfullt verkat för föreningens syften eller utveckling. Hedersmedlem är hedersmedlem på livstid eller tills dess styrelsen eller hedersmedlemmen drar tillbaka medlemskapet. Hedersmedlem åligger ej att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. I övrigt gäller samma rättigheter och skyldigheter för hedersmedlem som för ordinarie medlem.

Oversættelse Foreningsmødet kan udnævne en person der har ydet en specielt indsats for foreningen virke eller udvikling til æresmedlem. Æresmedlemmer er medlemmer på livstid eller indtil bestyrelsen eller medlemmet selv tilbagetrækker medlemskabets. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. Deruover har æresmedlemmer samme rettigheder og pligter som almindelige medlemmer.

2.4 Medlemmers forpligtelser

Original tekst Det åligger alla medlemmar att följa föreningens stadgar samt att vara anträffbar genom ett fungerande e-postsystem.

Oversættelse Alle medlemmer skal følge foreningens vedtægter og kunne nås via et fungerende e-post-system.

2.5 Udsmidning

Original tekst Om en medlem allvarligt skadar föreningen, dess syfte eller anseende kan denne avstängas av styrelsen. Den avstängningshotade måste få möjlighet att försvara sig inför styrelsen före beslutet. Avstängningen måste diskuteras på nästkommande föreningsmöte. Avstängningen kan då upphävas eller leda till uteslutning av medlemmen. Den uteslutningshotade har yttranderätt och rösträtt på mötet. En avstängd medlem kan ej inneha förtroendeposter i föreningen.

Avstängning kan även förekomma i fall där en medlem inte är anträffbar via elektronisk post, i sådana fall behöver inte fallet tagas upp vid nästkommande föreningsmöte. Om medlemsavgift erlagts så skall denna tillgodoräknas medlem om denne åter blir medlem.

Oversættelse Hvis et medlem i alvorlig grad skader foreningen, dens formål eller anseelse kan bestyrelsen smide denne ud. Den udsmidningstruede skal have lejlighed til at forsvare sig overfor bestyrelsen inden beslutningen tages. Udsmidningen skal diskuteres på førstkommende foreningsmøde. Udsmidningen kan da konfirmeres eller ophæves. Den udsmidte har ytringsret og stemmeret på mødet. Et udsmidt medlem kan ikke bestride tillidsposter i foreningen.

Udsmidning kan desuden forekomme i tilfælde af at en person ikke kan nås via elektronisk post, i så fald behøver sagen ikke blive bragt op på førstkommende foreningsmøde. Hvis der er betalt kontingent skal dette godskrives ved genindmelding.


3. ORGANISATION

3.1 Foreningens virke

Original tekst SSLUG:s verksamhet utövas av:

Oversættelse SSLUG's virke udøves af:

3.2 Foreningsåret

Original tekst Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.

Oversættelse Foreningsåret er sammenfaldende med kalenderåret.


4. FORENINGSMØDET

4.1 Foreningsmødet

Original tekst Föreningsmötet är SSLUG:s högsta beslutande organ, i vilket samtliga medlemmar äger rätt att deltaga.

Oversættelse Foreningsmødet er SSLUG's øverste besluttende organ, i hvilket samtlige medlemmer har ret til at deltage.

4.2 Beslutninger ved foreningsmøder

Original tekst Varje medlem äger en röst. Vid röstning via ombud skall ombudet lämna ett skriftligt intyg till mötets sekreterare. En person kan vara ombud för högst en annan medlem. Föreningsmötet är beslutsmässigt om minst åtta (8) eller minst hälften av föreningens medlemmar jämte ombud är närvarande.

Oversættelse Hver medlem har en stemme. Ved afgivelse af stemmer pr. fuldmagt skal fuldmagten indleveres skriftligt til mødets dirigent. En person kan højst stemme for et andet medlem pr. fuldmagt. Foreningsmødet er beslutningsdygtigt hvis mindst otte (8) eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede (evt. ved fuldmagt).

Kommentar Reglen om at otte medlemmer er nok stammer fra en tid hvor SSLUG ikke var en forening med 6000 medlemmer.

4.3 Afholdelse af foreningsmøde

Original tekst SSLUG skall under verksamhetsåret hålla minst ett sammanträdande, varav ett skall vara årsmöte. Föreningsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätten att begära utlysande av föreningsmöte tillkommer:

Oversættelse Der skal afholdes mindst et foreningsmøde i hvert foreningsår, heraf skal et være et årsmøde. Bestyrelsen indkalder til foreningsmøder. Følgende kan begære afholdelse af et foreningsmøde:

Kommentar Igen en regel der antyder hvor lille en forening SSLUG har været.

4.4 Indkaldelse til foreningsmøde

Original tekst Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kallar till föreningsmötet. Föreningsmötet skall utlysas minst två (2) veckor i förväg, varvid tid och plats skall anges. Dagordningen skall offe före mötets början. Kallelse skall ske till medlemmarna med till styrelsen tillgängliga medel.

Oversættelse Bestyrelsesformanden eller et andet bestyrelsesmedlem indkalder til foreningsmøde. Indkaldelse til foreningsmøde skal ske med mindst to (2) ugers varsel, hvor tid og sted skal angives. Dagsordenen skal være offentliggjort inden mødets start. Indkaldelse skal udsendes til medlemmerne med for bestyrelsen tilgængelige midler.

4.5 Årsmødet

Original tekst

Det åligger årsmötet att behandla följande punkter :

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastsällande av dagordning.
 3. Val av ordförande för årsmötet.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Styrelsens årsredovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastsällande av resultat- och balansräkning.
 8. Fastsällande av medlemsavgift för nästa år.
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Stadgeenligt inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.
 15. Årsmötets avslutande.

Oversættelse Årsmødet skal behandle følgende punkter:

 1. Årsmødets åbning.
 2. Vedtagelse af dagsorden.
 3. Valg af dirigent for årsmødet.
 4. Valg af to ##justeringspersoner## og stemmetællere.
 5. ##justeringspersoner## er et begreb fra svensk foreningstradition. Deres funktion er at godkende referatet (??). Formuleringen lægger muligvis op til at det er de samme personer i højere grad end oversættelse.

 6. Bestyrelsens årsberetning.
 7. Revisorernes beretning.
 8. Godkendelse af årsregnskab.
 9. Fastsætte kontingent for det kommende år.
 10. Spørgsmålet om bevilling af ansvarsfrihed.
 11. Ansvarsfrihed for bestyrelsen er en svensk foreningstradition.

 12. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 13. Valg af revisorer.
 14. Valg af valgforberedelsesgruppe.
 15. Valgforberedelsesgrupper er en svensk tradition.

 16. Rettidigt inkomne forslag.
 17. Eventuelt.
 18. Årsmødets afslutning.

4.6 Opstillinger

Original tekst Kandidater till styrelsen måste anmäla sig till styrelsen senast en vecke före årsmötet.

Oversættelse Kandidater til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur til bestyrelsen senest en uge før årsmødet.

4.7 Forslag til behandling på foreningsmøder

Original tekst Förslag till behandling på föreningsmöte skall skickas till styrelsen senast en vecka före mötet.

Oversættelse Forslag til behandling på et foreningsmøde skal sendes til bestyrelsen senest en uge før mødet.


5. BESTYRELSE

5.1 Bestyrelsens sammensætning

Original tekst Styrelsen består av:

Utöver ovanstående har även följande insyn i styrelsearbetet:

Oversættelse Bestyrelsen består af:

Herudover har følgende indsigt i bestyrelsesarbejdet:

5.2 Bestyrelserepræsentanter

Original tekst Om ingen styrelseledamot är bosatt i Danmark skall om möjligt en dansk styrelserepresentant väljas. På samma sätt skall om möjligt en svensk styrelserepresentant väljas om ingen styrelseledamot är bosatt i Sverige. Styrelserepresentant äger samma rättigheter och skyldigheter som styrelseledamot förutom beslutanderätt inom styrelsen.

Oversættelse Hvis intet bestyrelsesmedlemmer er bosat i Danmark skal der så vidt muligt vælges en dansk styrelsesrepræsentant. På samme måde skal der om muligt vælges en svensk bestyrelsesrepræsentant hvis intet bestyrelsesmedlem er bosat i Sverige. Bestyrelsesrepræsentanter har samme rettigheder og forpligtelser som bestyrelsesmedlemmer pånær stemmeret i bestyrelsen.

Kommentar Bestyrelsesrepræsentanter er en særlig SSLUG-konstruktion.

5.3 Suppleanter

Original tekst Suppleant har samma rättigheter som styrelserepresentant tills suppleanten tillträder som ersättare för ordinarie styrelseledamot. Suppleanterna tillträder enligt ordning som fastställs vid första styrelsemötet på verksamhetsåret. Suppleant kan verka som tillfällig eller permanent ersättare vid ordinarie styrelseledamots frånvaro. Om suppleant verkar som tillfällig ersättare för styrelseledamot övertar han de skyldigheter och förpliktelser som tillfaller ordinarie styrelseledamot från den dag suppleanten tillträder tills dess att ordinarie styrelseledamot återinträder. Om suppleant verkar som permanent ersättare övertar han de förpliktelser som tillfaller ordinarie styrelseledamot.

Oversættelse Suppleanter har samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmer hvis suppleanten erstatter et almindeligt bestyrelsesmedlem. Regler for hvornår suppleanter indtræder fastsættes på første bestyrelsesmøde i foreningsåret. Suppleanter kan virke som midlertidig eller permanent erstatning ved bestyrelsesmedlemmers forfald. Hvis en suppleant fungerer som midlertidig erstatning for et bestyrelsesmedlem overtag han de det erstattede bestyrelsesmedlems rettigheder og forpligtelser, fra den dag suppleanten tiltræder til det almindelige bestrelsesmedlem genindtræder. Hvis en suppleant virker som permanent erstatning overtager han de forpligtelser som tilfalder almindelige bestyrelsesmedlemmer.

5.4 Bestyrelsebeslutninger

Original tekst Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens ordförande har utslagsröst vid votering.

Oversættelse Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst tre (3) bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Bestyrelsens formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

5.5 Bestyrelsens forpligtelser

Original tekst Styrelsen ansvarar inför föreningsmötet för SSLUG:s löpande verksamhet och ekonomi, inklusive beslut om medlemskap och upprätthållande av aktuell förteckning över medlemmar.

Oversættelse Bestyrelsen har mellem foreningsmøderne ansvaret for SSLUG's løbende drift og økonomi, inkluderende beslutning om tildeling af medlemskab og opretholdelse af en aktuel medlemsliste.

5.6 Bestyrelseprotokol

Original tekst Styrelsens beslut skall protokollföras och arkiveras. SSLUG:s medlemmar äger rätt att på begäran ta del av styrelseprotokollen. Styrelsen äger ej rätt att vägra medlem insyn i protokoll som upprättats av styrelsen.

Oversættelse Bestyrelsens beslutninger skal føres til protokol og arkiveres. SSLUG's medlemmer har ret til at begære indsigt i bestyrelsesprotokollen. Bestyrelsen har ikke ret til at nægte et medlem indsigt i nogen protokol oprettet af bestyrelsen.

5.7 Bestyrelsens tiltræden

Original tekst Styrelsen tillträder vid verksamhetsårets början.

Oversættelse Bestyrelsen tiltræder ved foreningsårets besgyndelsen.

5.8 Bestyrelsesmedlemmers afgang

Original tekst Om styrelseledamot avgår under verksamhetsåret ersätts han av suppleant och styrelseposterna omfördelas vid nästkommande styrelsemöte.

Oversættelse Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i løbet af et foreningsår erstattes han af en suppleant og bestyrelsesposterne omfordeles på førstkommende bestyrelsesmøde.

5.9 Konstituering af bestyrelsen

Original tekst Styrelseledamöter fördelar själv nedanstående poster mellan sig vid första sammanträdet under nytt verksamhetsår.

Styrelseledamöterna skall även fastställa ersättningsordning mellan eventuella suppleanter. Samt därefter bestämma sin förrättningsordning.

Oversættelse Bestyrelsesmedlemmerne fordeler selv nedenstående poster mellem sig ved første møde i et nyt foreningsår.

Bestyrelsen skal også fastsætte i hvilken rækkefølge suppleanter om nødvendigt indsuppleres, samt vedtage en forretningsorden.

6. REVISION

6.1 Revisorer

Original tekst För revision väljes vid årsmötet två revisorer, vilka skall vara myndiga. Dessa får ej ingå i styrelsen.

Oversættelse Til at foretage (intern) revision vælges på på årsmødet to revisorer som skal være myndige. Disse kan ikke sidde i bestyrelsen.

6.2 Ekstra revision

Original tekst All berörd ekonomisk verksamhet revideras vid ansvarig funktionärs avgång, eller vid varje annan förändring av verksamhet med ekonomisk betydelse.

Oversættelse Al berørt økonomisk virksomheds skal revideres ved den ansvarliges afgang, eller ved enhver anden ændring af virket med økonomisk betydning.

6.3 Revisorers rett til protokol

Original tekst Revisorerna äger rätt att taga del av samtliga protokoll och övriga handlingar.

Oversættelse Revisorerne har ret til at læse samtlige protokoller og deltage i øvrige handlinger.

6.4 Revisorers ret til tilstedeværelse

Original tekst Revisorerna äger rätt att närvara vid alla sammanträden inom SSLUG.

Oversættelse Revisorerne har ret til at være tilstede ved ethvert møde i SSLUG.

6.5 Revisionsrapport

Original tekst Revisorerna skall efter verkställd granskning upprätta en berättelse i vilken de av- eller tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall innan den framläggs på årsmötet ha varit tillgänglig för medlemmarna i minst fyra (4) dagar.

Oversættelse Revisorerne skal efter udført granskning (af regnskabet) udforme en revisionsrapport i hvilken de anbefaler eller fraråder ansvarfrihed for bestyrelsen. Revisionsrapporten skal inden den fremlægges på årsmødet have været tilgængelig for medlemmerne i mindst fire (4) dage.

7. AFSTEMNING

7.1 Grundforutsætning for beslutninger

Original tekst Alla beslut i föreningsmöte och styrelsemöte skall ske genom demokratiska val.

Oversættelse Alle beslutninger på forenings- og bestyrelsesmøder skal ske ved demokratiske afstemninger.

7.2 Afstemningsformen

Original tekst Det tillkommer mötesordföranden att besluta om formen för votering, antingen sluten eller öppen. För val av styrelse bör sluten votering ske. För val av styrelse får avsnitt 7.3 följas.

Oversættelse Det er mødelederens ret at vælge om en afstemning skal være hemmelig eller ej. Ved valg af bestyrelse bør hemmelig afstemning benyttes. Ved valg af bestyrelse skal reglerne i afsnit 7.3 følges.

Kommentar De to overlappende sætninger om bestyrelsesvalg, skyldes efter min vurdering en fejlagtig indførelse af ændringsforlag 2 fra årsmødet 2000 (første behandling). En nærmere redegørelse for hvorfor jeg mener det.

7.3 Bestyrelsesvalg

Kommentar Dette afsnit kom ind i vedtægterne som følge af et forslag formuleret på dansk. Den her givne "oversættelse" er taget fra dette forslag. Dog med en rettelse af den fejl i formlen for udregning af fordelingstallet der siden er rettet. Eftersom dette afsnit er ret langt er det oversat afsnit for afsnit.

Original tekst Vid val till styrelsen har varje medlem n prioriterade röster. Dessa ges till n olika kandidater, i den ordning man önskar att se kandidaterna valda.

Oversættelse Ved valg til bestyrelsen har hvert medlem n prioriterede stemmer. Disse placeres på n forskellige kandidater, i den rækkefølge man ønsker at se kandidaterne valgt.

Original tekst För valets resultat uträknas först ett fördelningstal som

antal avgivna röster
--------------------
antal platser + 1

upprundat till närmaste större heltal.

Oversættelse Ved valgets opgørelse udregnes først et fordelingstal som

antal afgivne stemmer
---------------------
 antal pladser + 1

rundet op til nærmeste strengt større heltal.

Original tekst Först fastlägges alla 1. röster, och alla kandidater som härvid har uppnått fördelningstalet är valda.

Oversættelse Først opgøres alle 1.-stemmerne, alle kandidater der herved har opnået fordelingstallet er valgt.

Original tekst För de kandidater som inte uppnår fördelningstalet med 1. röster ses på 1. röster adderet med 2. röster. Det fortsättes efter samma metod.

Oversættelse For de kandidater der ikke opnår fordelingstallet med 1.-stemmer, ses på 1.-stemmer lagt sammen med 2.-stemmer. Således fortsættes.

Original tekst Om två kandidater har lika många röster när de uppnår fördelningstalet, väljes den kandidat som har flest 1. röster först. Vid lika antal röster ses på antal 2. röster, osv.

Oversættelse Hvis to kandidater har lige mange stemmer i det øjeblik de opnår fordelingstallet, vælges den kandidat der har flest 1.-stemmer først, ved lighed betragtes antallet af 2.-stemmer, osv.

Original tekst Om två kandidater har lika många röster vid alla prioritetsröster dras lott.

Oversættelse Har to kandidater stemmelighed ved alle prioritetsstemmer foretages lodtrækning.


8. TOLKNING AF VEDTÆGTER

8.1 Tolkning af vedtægter

Original tekst Vid frågan om tolkning av stadgarna gäller intill dess föreningsmötet avgjort frågan styrelsens mening.

Oversættelse I tilfælde af uklarhed om hvordan vedtægterne skal tolkes, gælder indtil et foreningsmøde har afgjort sagen, bestyrelsens mening.

Kommentar Husk at dette ikke er de gældende vedtægter. I tilfælde af uoverensstemmelse er det de vedtægterne der er gældende. I tvivlstilfælde er det vedtægterne bestyrelsen skal tolke, aldrig dette dokument.


9. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Original tekst Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid två på varandra följande föreningsmöten med två tredjedels (2/3) majoritet av deltagande medlemmar. Mellan dessa möten skall minst fyra (4) veckor förflyta.

Oversættelse Beslutning om ændring af disse vedtægter skal ske ved to på hinanden følgende foreningsmøder med to tredjedele (2/3) af de deltagende stemmer for. Der skal gå mindst fire (4) uger mellem disse møder.


10. FORENINGENS OPLØSNING

Original tekst Föreningens upplösande sker i enlighet med de regler som gäller för stadgeändring. Beslut skall innehålla föreskrifter om hur föreningens tillgångar skall disponeras. Föreningen kan ej upplösas om minst åtta (8) av föreningens medlemmar motsäger sig detta.

Oversættelse Foreningens opløsning kan ske efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer. En sådan beslutning skal indeholde foreskrifter om hvad der skal ske med foreningens aktiver. Foreningen kan ikke opløses hvis mindst otte (8) af foreningens medlemmer modsætter sig dette.

Kommentar Igen et tegn på at SSLUG har været meget mindre end den er i dag.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:26 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Henrik Christian Grove [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *