[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [MISC] Software-patententering gøres nemmere(fwd)Vi kan kanske arbeta från detta?

<dansk>
Man har i EU diskuteret at fjerne den paragraf i
Munchen konventionen, der undtager software fra
patenteringsreglerne.
</dansk>
<svensk>
Man har i EU diskuterat borttagandet av den paragraf
i Munchen konventionen som undantar mjukvara från
patenteringsreglerna.
</svensk>
<dansk>
Nu er der faldet dom i en sag om softwarepatenter ved
appeldomstolen ved den Europæiske Patentorganisation
EPO, som /citat Jyllandsposten 25.08.99/ <udtrykker en
klar holdningsændring i retning af langt større accept
af patentering af computerprogrammer> /citat slut/. Jeg
frygter, som fortaler for åben og gratis software, at
dette kan komme til at betyde at lovgivningen vil blive
tilpasset gældende retspraksis, og vi ikke får en
ordentlig debat og emnet, og en beslutning taget efter
en grundig analyse af konsekvenserne.
</dansk>
<svensk>
Nu har det i appeldomstolen vid den Europeiska 
Patentorganisationen EPO tagits ett domslut, som
/citat Jyllandsposten 25.08.99/ udtrykker en
klar holdningsændring i retning af langt større accept
af patentering af computerprogrammer /slut citat/.
Som förespråkare av öppen och gratis mjukvara att detta
kan bytyda att lagstiftningen anpassas till gällande 
rättspraksis, och att vi inte får en ordentlig debat om
ämnet. Utan att ett besluts tas utan en grundlig annalys
av konsekvenserna. 
</svensk>
<dansk>
Open sorce software - programmer, som er gratis og med
åben kildetekst, som f.eks. Linux og den udbredte
webserver Apache - laves ofte af privatpersoner i deres
fritid. Jeg frygter, at indførelsen af patenter på
software i Europa kan skade den åbne software, og jeg
finder det meget vigtigt, at vi får en velgennemtænkt
lovgivning. Software er et komplekst område, da der
sjældent er tale om helt nye opfindelser. Som regel er
der tale om en kendt matamatisk algoritme, anvendt i
software, eller et helt dagligdags koncept,
implementeret i software. Disse ting bør ikke kunne
patanteres! 
</dansk>
<svensk>
Open Source mjukvara - program som är gratis och levereras
med öppen källkod, t.ex. Linux och den utbrädda webservern
Apache - tillverkas ofta av privatpersoner på deras fritid.
Jag fruktar att införelsen av patent på mjukvara i Europa 
kan skada den öppna mjukvaran, och jag tycker det är oerhört
viktigt att vi får en väl genomtänkt lagstiftning. Mjukvara
är ett komplext område, då dett sällan är tal om helt nya 
uppfiningar. I regel så talar man om en känd matematisk algoritm,
som när den används i mjukvara kan patenteras, eller ett 
vardagskoncept som, när det används i mjukvara, anses vara
en uppfining. Dessa ting bör inte kunna patenteras!
</svensk>
<dansk>
Desuden udvikler software sig med en hast,
så en patentløbetid på f.eks. 10 år er al for lang tid.
Software patenter kan være fremmende for innovationen,
hvis de kun gives, når der er tale om en reel ny
opfindelse, og hvis de har en forholdsvis kort løbetid.
Modsat kan de være meget skadelige for innovationen,
hvis de gives ud til højre og venstre, som det er
tilfældet i USA. Privatpersoner har ikke mulighed for
at hyre patentadvokater for at undersøge, om deres
software bryder nogle eksisterende patenter. Ej heller
har de ressourcer til selv at patentere den software,
de opfinder. Mindre ressourcestærke virksomheder kan
ligeledes komme i alvorlig klemme med patener, hvis
ikke patenttildelingen foregår meget velovervejet. 
</dansk>
<svensk>
Dessutom utväcklar sig mjukvara snabbt, så en patent
tid på t.ex. 10 år är allt för lång tid. Mjukvarupatent
kan främja innovation om de bara ges när det reellt är 
tal om en ny uppfining, och om de har en ganska kort 
löptid. Om de ges ut till höger och vänster, som i 
USA, kan det vara mycket skadligt. Privatpersoner har
inte möjligheter att skaffa sig dyra patentadvokater för
att undersöka om deras mjukvara bryter mot några eksisterande
patent. De har oftast inte heller resurser för att kunna patentera
sina egna uppfinningar. Även mindre resursstarka firmor
och företag kan skadas om patenteringen inte är mycket
väl övervägd.
</svensk>
Martin  
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *