[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

[Fwd: motion]------- Original Message --------
[0.1 : ehj   - notera att slutet är helt ofäärdigt     ]
[0.2 : ståldal - "Lite justeringar": rubrik, ommöblering, lim ]
[0.3 : ehj - ny rubrik, färre motionspunkter, mer brödtext  ]

RUBRIK: Patent på datorprogram
==============================


Förslag till riksdagsbeslut ===========================

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att patentkrav på ett datorprogram, antingen som sådant eller
på en bärare, skall inte vara tillåtet.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att publicering eller distribuering av information aldrig kan
utgöra patentintrång.

3: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om definition av begreppen "bidrag" och "uppfinning".

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om definition av teknikområde.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en förbättring av databehandlingseffektivitet, som till
exempel ökad operationshastighet eller minskad felbenägenhet hos ett
databehandlingssystem, inte är ett tekniskt bidrag.


Bakgrund ========

Sverige är anslutet till europeiska patentkonventionen. Detta innebär
att patent som meddelas av europeiska patentverket i München är precis
lika giltiga som de som meddelas av vårt eget patentverk, förutsatt att
de översätts till svenska.

Europeiska patentkonventionen är en mellanstatlig konvention. Den är
inte bindande, men eftersom de patent som europeiska patentverket
utfärdar är precis lika giltiga som de som meddelas i Sverige vore det
orimligt om vi i Sverige nekade ett patent som kan erhållas i München.
Därför är det önskvärt att de båda patentverkens regelverk anpassas till
varandra.

Högsta Domstolen har i vid ett antal tillfällen, bland annat i domen
T4707-98, framfört just detta:

  "det kan vara önskvärt att en nationell domstol så långt möjligt
  anpassar sig till den praxis som tillämpas inom [det europeiska
  patentverket] EPO ."

  "Regeringsrätten har också i pleniavgörandet RÅ 1990 ref 84 slagit
  fast, att Sveriges anslutning till den europeiska patentkonventionen
  gjort det nödvändigt att vi i vår interna rättstillämpning inom ramen
  för vad som är förenligt med svensk lagstiftning beaktar den praxis
  som kommit till uttryck inom det europeiska patentverket"

Den svenska patenträtten är därför beroende av det europeiska
patentverket i och med att vår rättstillämpning utvecklas alltmer i
linje med europeiska patentverkets praxis. Frågan är om vi som
lagstiftare kan göra något när vår rättstillämpning utvecklaspå ett
sätt vi tycker är felaktigt.

När vi ser på utvecklingen av rättstillämpningen vad gäller patent på
datorprogram verkar det som om vi i realiteten förlorat kontrollen över
vår egen lagstiftning. Ska vi som lagstiftande församlig acceptera det?


Europeiska patentverkets praxis ===============================

Att europeiska patentverkets praxis påverkat svensk rättstillämpning
framgår till exempel av ett pressmeddelande från Statskontoret den 15
september 2003. Där beskrivs hur Statskontoret invänder mot ett patent
på "överföring och hantering av elektroniska blanketter" som beviljats
både här hemma och i München. Statskontoret hävdar att patentet bara
avser en administrativ metod för att förmedla en blankett och att det
inte är fråga om en uppfinning som tillhör det patenterbara området
enligt svensk patentlag.

En snabb sökning i europeiska patentverkets databas i den klass
blankettpatentet tillhör ger nästan 7000 träffar. Hur många av dem som
motsvarar patent på metoder som torde vara relevanta för Statskontorets
24-timmarsmyndighet är omöjligt att avgöra, men blotta antalet indikerar
att europeiska patentverket anser att sådana metoder tillhör det
patenterbara området.

Att europeiska patentverket utökat det patenterbara området framgår
särskilt tydligt om man jämför hur verkets tolkningshandledning
förändrats från konventionens bildande fram till idag. Idag är så
kallade programkrav vanliga, 1978 var de explicit förbjudna. Det har
varit en glidande utveckling. Som exempel kan nämnas en ansökan om
patent på en metod att bestämma i vilken ordning kunder ska betjänas
fick avslag i Sverige 1983. Europeiska patentverket beviljade samma
patent 1987.


Riksdagsmotioner ================

Flera riksdagledamöter, t ex Lennart Daléus (c) och Kenneth Johansson
(c), har i flera motioner påtalat att utvecklingen vad gäller patent på
datorprogram går åt fel håll. Krav har framförts på att Sverigei
internationella förhandlingar ska framföra att patent på datorprogram
inte ska få förekomma.

Varje motion har hittills fått avslag med motiveringen att "de
synpunkter som förts fram i motionen övervägs av regeringen i samband
med de fortsatta överläggningarna inom EU", vilket syftat på direktivet
om patent på datorprogram som kom från kommissionen i februari 2002.

Till skillnad från vad som man kan anta angavs som skäl för avslag,
syftade direktivet inte att stoppa patent på datorprogram. Förslaget
syftade istället att kodifiera den praxis som tillämpas av det
europeiska patentverket.

Nu när behandlingen i EU är avslutad är det aktuellt att väcka enmotion
om detta igen.


Europaparlamentet =================

Ändringsförslagen till kommissionens förslag som antogs av
europaparlamentet i september 2003 drog en tydlig gräns för det
patenterbara området. Gränsen var härledd från principerna bakom
europeiska patentkonventionen istället för europeiska patentverkets
tolkning av konventionen.

Strax innan den slutliga omröstningen arbetades det fram ett
kompromissförslag. Det hade stöd i alla politiska grupper och var en
sammanfattning och sammanjämkning av allt arbete som parlamentet lagt ner
under nästan 4 års behandling av direktivet. Kompromissförslaget hade en
avgörande betydelse för utveckingen fram till den slutgiltiga
omröstningen, och bestod i princip av en rad klargöranden med syfte att
återanknyta till principerna bakom den europeiska patentkonventionen.

Den 6 Juli 2005 förkastade slutligen europaparlamentet hela direktivet.
Alla svenska europaparlamentariker från alla svenska riksdagspartier
röstade enhälligt ned förslaget.

Det innebär att Justitieminister Thomas Bodströms påstående "Sverige
stöder fortfarande denna text" från den 20 januari i år inte är korrekt
idag. Förslaget att ändra lagen efter europeiska patentverkets praxis
gick inte igenom. Hela idén saknar parlamentariskt stöd. En tydlig
markering att man inte vill ha patent på datorprogram i Europa.


Patent på riktiga uppfinningar ==============================

Riksdagen, som Sveriges lagstiftande församling, måste nu ta intryck av
europaparlamentets beslut och ta till sig det arbete europaparlamentet
utfört. Vidare måste Sverige även påverka europeiska patentverkettill
att upphöra med den allt vidare tolkningen av konventionen.

Lagen måste också göras tydlig. Under europaparlamentets arbete
framfördes gång på gång att datorprogram inte ska kunna patenteras,
samtidigt som det måste säkerställas att datorstödda uppfinningarska
kunna patenteras. För att klargöra detta krävs en rad definitioner och
förtydliganden.

En datorstödd uppfinning är en uppfinning som har stöd av datorer och
datorprogram för att till exempel framställa en kemisk förening eller
styra en fysikalisk process. Det är naturligtvis självklart att det inte
är datamaskinen i sig som framställer den kemiska föreningen eller utgör
den fysikalisk processen.

Datamaskinen är en särskild sorts maskin. Den behandlar data, inget
annat. I själva verket är en datamaskin ett förverkligande av en
abstrakt matematisk maskin som materialiserad består av processorer,
minnen och lagringsutrymmen, och har gränssnitt för informationsutbyte
med mänskliga användare eller andra externa system. Ett
"databehandlingssystem" är en dator eller ett nätverk av datorer. Ett
"datorprogram" är en lösning av ett problem genom beräkningar med hjälp
av ett databehandlingssystem. Sådana lösningar ska inte kunna patenteras.

Detta synsätt överensstämmer med Patentbesvärsrättens resonemang i domen
01-157 från år 2002. Domen gäller ett avslag på en ansökan om ett patent
på ett elektoniskt börshandelssystem:

  "Att datorisering leder till ett snabbare och tillförlitligare
  genomförande ligger i sakens natur och är ett generellt syfte med
  datorisering. De fördelar som det patentsökta förfarandet medför i
  dessa avseenden bidrar således inte heller till att förfarandet får
  teknisk karaktär"

Lösningar som ger snabbare och tillförlitligare databehandling ska
alltså inte gå att patentera, eller mer generellt, lösningar på
databehandlingsproblem är inte patenterbara.

Med ovanstående definitioner blir det möjligt att förstå begreppet
databehandling utan att det blir för vidsträckt och utan att det som
Tomas Bodström påstod i januari, skulle strida mot internationella
åtaganden. Riktiga uppfinningar är patenterbara oavsett om de använder
sig av databehandling eller inte.


Tekniskt bidrag ===============

I Sverige meddelas inte patent på datorstödda affärsmetoder som saknar
teknisk karaktär (se 01-157 ovan), men det finns även krav på att en
uppfinning måste innefatta ett så kallat "tekniskt bidrag".

Kompromissförslaget i europaparlamentet försökte klargöra detta centrala
begrepp eftersom det som kommit att användas på lite olika sätt i
Europa. Följande klargörande är därför särskilt viktigt:

  "En "uppfinning" är ett bidrag till teknikens ståndpunkt på ett
  teknikområde. Bidraget är den uppsättning egenskaper genom vilka
  patentkravens samlade omfång förmodas skilja sig från vad som
  tidigare är känt. Bidraget måste vara tekniskt, det vill säga, det
  måste ha tekniska egenskaper och tillhöra ett teknikområde. Utan ett
  tekniskt bidrag föreligger inte något patenterbart och ingen
  uppfinning. Det tekniska bidraget måste uppfylla villkoren för
  patenterbarhet. I synnerhet måste det tekniska bidraget vara nytt och
  inte uppenbart för en fackman."

Termen "teknikområde" är också viktig. Ett teknikområde är en gren av
tillämpad naturvetenskap inom vilken kunskap uppnås genom experiment med
kontrollerbara naturkrafter. Denna definition överensstämmer med det
teknikbegrepp svensk patenlagstiftning vilar på (NU 1963:6):

  "Det på grundlag af de gæeldende love i de nordiske lande udviklede
  opfindelsesbegreb indeholder et krav om, at opfindelsen skal have
  teknisk karakter. Nogen eksakt bestemmelse af, hvad der ligger heri,
  kan næppe gives, men der ligger i begrebet i hvert fald et krav om,
  at der skal være tale om løsning af en opgave ved hjælp af
  naturkræfter, d.v.s. ved en lovbundet udnyttelse af naturens materie
  og energi."


Datorprogram ============

Datorprogram skyddas av upphovsrätten och kan liksom böcker och musik
publiceras och distribueras till exempel på CD-skivor, eller via
Internet. Publicering och spridning av information är i själva verket
livsnerven i det moderna kunskapssamhället, och ska därför skyddas så
effektivt som möjligt. Ett patentskydd skulle vara långsamt, långtgående
och dyrt i jämförelse med det skydd upphovsrätten skapar.

De institutioner som driver utvecklingen av rättstillämpningen vad
gäller patent på datorprogram måste lyssna till lagstiftaren och läsa
lagen med lagstiftarens intentioner för ögonen. Dena motion är avsedd
att klargöra betydelsen av ett antal grundläggande begrepp för att
förhindra att datorprogram patenteras i Sverige och Europa.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-10-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *