[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat fra årsmødet den 20. november 2004Referat fra SSLUG's årsmøde den 20. november 2004

  1. Årsmødet åbnes.
    Næstformanden Peter Makholm åbnede årsmødet.

  2. Valg af ordstyrer.
    Kristian Vilmann blev valgt til ordstyrer.

  3. Valg af referent.
    Frank Damgaard indvilligede at blive valgt til referent.

  4. Godkendelse af dagsorden.
    Ordstyrer konstaterede at mødet er lovligt indkaldt efter
    reglerne i vedtægterne, samt at dagsorden kunne godkendes af
    forsamlingen.

  5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere.
    Henrik Grove og Jacob Sparre Andersen blev valgt til opgaven.

  6. Bestyrelsens beretning.
    Efter en lille pause med tekniken der drillede, så præsenterede
    Gitte Wange bestyrelsens beretning, se 
    http://www.sslug.dk/moede/medlems/2004-11-20/beretning-2004/ 

    Til ærespingviner blev udnævnt:
     + Kristian Vilmann for arbejdet i admin-gruppen, Linuxforum
      og for sit gode humør. Billede kan ses på
      http://www.sslug.dk/moede/medlems/2004-11-20/pix/pto/index?viewone=14
     + Carsten Svaneborg: aktivitet med itpolitik (ca. 1200 email
      på sslug-itpolitik siden start af listen i dec 1999)

    Erik Josefsson blev udnævnt til æresmedlem for arbejdet mod
    softwarepatenter i EU, og fik ved lejligheden også en Tux.

    Peter Toft spurgte til den gamle sag over et medlems klage til
    datatilsynet.
    Gitte svarer: Sagen er den at der intet sker i sagen. Indlægget
    det hele drejer sig om findes ikke længere i Googles cache.
    Desuden har Google ikke svaret. Se også
    http://www.sslug.dk/emailarkiv/announce/2003_07/msg00000 og
    http://www.sslug.dk/emailarkiv/announce/2003_08/msg00002 .

  7. Revisorens beretning.
    2003 er fremlagt til medlemsmødet i foråret, 9. marts 2004.
    2004 vil blive fremlagt i foråret 2005.

  8. Godkendelse af regnskab.
    2003 er godkendt i medlemsmødet i foråret, 9. marts 2004.

  9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år.
    Bestyrelsen anbefaler samme som sidste år, dvs. for 2005 også 0
    kr i medlemsafgift (kontingent ).
    Dette blev vedtaget uden større diskussion.

  10. Spørgsmål om bevilling af ansvarsfrihed.
    Den siddende (afgående) bestyrelse blev bevilget ansvarsfrihed.

    [referentens bemærkning: Egentlig kan det højst være for 2003,
    da regnskab for 2004 endnu ikke er afsluttet, og til
    medlemsmødet den 9. marts 2004
    http://www.sslug.dk/moede/medlems/2004-03-09/referat.shtml
    var punktet ikke på dagsordenen. Dette bør rettes ved næste
    medlemsmøde, dvs. mødet skal have punkterne med ansvarsfrihed
    for bestyrelsen 2003 og 2004 samt regnskab for 2004.]

  11. Vedtægtsændring §4.4 (anden gang vedtagelse)
    Se http://www.sslug.dk/moede/medlems/2004-03-09/referat.shtml
    Rettes fra
    "Dagordningen skall offe före mötets början."
    ændres til
    "Dagordningen skall offentliggöras senast 48 timmar före mötets
    början."
    Punktet blev endelig vedtaget. Alle stemte for, ingen stemte
    imod, og ingen undlod at stemme.

  12. Forslag om ny § 4.4.2 til vedtægterne:
    Datoen for årsmødet og et eventuelt efterfølgende foreningsmøde,
    jvf kapitel 9, skal annonceres til SSLUGs medlemmer senest tre
    måneder før årsmødet. Datoen for det efterfølgende foreningsmøde
    behøver ikke at blive anvendt.
    Diverse kommentarer, men generelt var synspunktet at det ville
    blive for ufleksibelt at "utlysa" 3 mdr i forvejen.
    Afstemning: For: 0 , Imod: 27 , undlader: 2.
    (der er i alt udleveret 29 stemmesedler)

    Under debatten blev det henstillet til bestyrelsen at årsmøder
    og medlemsmøder planlægges og indsættes i kalenderen så tidligt
    som muligt, dog uden at medtage den formelle indkaldelse der kan
    udsendes på senere tidspunkt.

  13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    Inden valget præsententerede kandidaterne sig, og holdt korte
    valgtaler. Da Jesper Krogh var forhindret i at komme til mødet,
    så oplæste Peter Toft valgtalen for Jesper.
    Valgresultat kan ses på
    http://www.sslug.dk/moede/medlems/2004-11-20/endeligt-resultat.shtml .

    Til bestyrelsen blev valgt:
    Gitte Wange, Peter Toft, Håkan Kvist, Peter Makholm, Kristian
    Vilmann og Jesper Krogh

    Frank Damgaard og Thomas Alexander Frederiksen blev valgt 
    til suppleanter.

    Følgende opnåede ikke valg: Donald Axel og Preben Bille Brahe.

  14. Valg af revisor.
    Niels-Holger Pedersen og Hanne Vilmann blev opstillet og begge
    blev valgt med akklamation.

  15. Valg af valggruppe.
    Henrik Grove, Preben Bille Brahe , Jacob Sparre Andersen og
    Frank Damgaard blev foreslået og opstillet. Erik Josefsson
    gjorde opmærksom på at det kunne være problematisk at Frank
    Damgaard samtidig også var suppleant til bestyrelsen. Derefter
    trak Frank Damgaard sig. Da det er tilstrækkelig med med tre
    mand i valggruppen så godkendte årsmødet de tre medlemmer,
    så valggruppen nu består af:
    Henrik Grove, Preben Bille Brahe, og Jacob Sparre Andersen.

  16. Indkomne forslag.
    Kun indkommet forslaget under punkt 12).

  17. Evt.
    Frank Damgaard: Det overvejes nogle ændringer af www.sslug.dk og
    måske spørge på sslug-misc/forening om erfaringer med CMS
    systemer.
    Derefter lidt diskussion, og bla. var der et foreslag om at
    SSLUG bør starte med at liste ønskede krav.

  18. Årsmødet afsluttedes.
    Ordstyreren afsluttede årsmødet.

    Efter selve årsmødet holdt Jacob Sparre Andersen et foredrag om
    at bygge et GUI-program med GLADE og Gtk+.
    Slides og kode til foredraget kan findes på
    <http://www.sslug.se/%7Esparre/LinuxDay2004/>.
   
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:33 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *