[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Referenceprofilen

Referenceprofilen er en samling af standarder som anbefales til anvendelse i offentlige IT-projekter:

Referenceprofilen er tænkt som en fællesoffentlig ressource til brug ved planlægning og udvikling af offentlige it-projekter. Referenceprofilen indeholder beskrivelser af og en stillingtagen til udvalgte standarder, teknologier og protokoller, som ønskes anvendt og understøttet i forbindelse med udbygningen af digital forvaltning i Danmark.

I foråret 2004 blev der afholdt en høring omreferenceprofilen og SSLUG indsendte dette høringssvar.

SSLUG's høringssvar vedrørende Referenceprofilen

Til Det Koordinerende Informationsudvalg, IT-Arkitekturkomitéen

Høringssvar fra Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) vedrørende Det Koordinerende Informationudvalgs (KIU) Referenceprofil.

SSLUG hilser arbejdet med en fællesoffentlig Referenceprofil velkommen. Vi ser arbejdet som et godt skridt mod offentlige IT-systemer baseret på åbne standarder og interoperabilitet til glæde for brugerene og producenterne.

Åbne standarder

Åbne standarder er et centralt emne for SSLUG. Vi frygter dog at begrebet går hen og bliver et tomt modebegreb og anbefaler derfor at Referenceprofilen indeholder en klar definition af begrebet. Uden en fast definition frygter vi at store firmaer vil presse på for en definition der ikke på passende vis sikrer alles muligheder for at implementere standarden.

Specielt frygter vi situationer hvor softwarepatenter hindrer muligheden for frit at kunne implementerer og distribuerer programmer der opfylder en ønsket standard. Det er derfor vores anbefaling at KIU i det fremtidige arbejde lægger stor vægt på muligheden for hindringsfrit at kunne opfylde Referenceprofilens anbefalinger.

SSLUG har med en række andre foreninger, deriblandt Dansk Unix User Group (DKUUG), arbejdet mod en fælles definition af hvad vi betragter som værende åbne standarder. Vi stiller tre krav til en standard for at betragte den som en åben standard:

  1. Veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt tilgængelig.
  2. Frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske begrænsninger på implementation og anvendelse.
  3. Standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt "standardiseringsorganisation") via en åben proces.

Vi vil anbefale at KIU lægger sig op ad denne definition i arbejdet med Referenceprofilen. En uddybning af de enkelte krav kan findes på websiden: http://www.aaben-standard.dk/

De facto-standarder

SSLUG ser med noget bekymring på at der ikke bliver taget forbehold mod de facto-standarder. Hvidbog om IT-arkitektur (2003) skriver i afsnit 5.3:

[...] Ulempen ved proprietære de facto standarder er, at de vil kunne binde til en bestemt leverandør eller kreds af leverandører. Generelt bør man så vidt muligt undgå sådanne bindinger.

Ud over de i hvidbogen nævnte bindinger medfører lukkede de facto- standarder også en stor uigennemskuelighed da det ofte er svært at holde sig fast på en enkelt definition af standarden. Problemer med at bruge forskellige versioner af Microsoft Word inden for samme organisation burde være velkendte.

Det er derfor SSLUG's holdning at brugen af lukkede de facto-standarder bør begrænses mest muligt.

Digital rettighedsbeskyttelse

Et område der sker meget på, er mulighederne for digitalt at kunne styre spredning og udskrivning af data. Brug af formater, protokoller og standarder der understøtter digital rettighedsbeskyttelse (DRM), kræver speciel opmærksomhed.

Hvis en lukket de facto-standard indeholder DRM-elementer vil problemerne med bindinger til bestemte leverandører forøges. Ud over de normale omkostninger ved at skifte system vil det kunne blive meget besværligt at få sine data ud af et DRM-format.

SSLUG vil på det kraftigste fraråde brugen af lukkede de facto-standarder der indeholder DRM. Det bliver med DRM ekstra vigtigt at sikre interoperabilitet og åbenhed. Europakommissionen påpeger dette i COM(2004) 261, afsnit 1.3:

A pre-requisite to ensure Community-wide accessibility to DRM systems and services by rightholders as well as users and, in particular, consumers, is that DRM systems and services are interoperable.

Åbenhed er vigtig for at give alle mulighed for at implementere hele DRM-systemet og ikke kun de dele der er nødvendige for at trække data ud, og dermed ikke have status af omgåelse af tekniske foranstaltninger.

Forbedringsmuligheder

Referenceprofilen vil allerede på nuværende tidspunkt kunne være en værdifuld resurse. På en række punkter vil værdien dog efter SSLUG's mening kunne forøges væsentligt.

Det ville være ønskværdigt med klare krydsreferencer mellem de behandlede standarder. Når flere standarder i høj grad kan bruges som erstatning for hinanden bør dette fremgå, specielt når standarderne har forskellig status. Eksempelvis bør der fra GIF henvises til PNG da disse to grafikformater dækker samme grundlæggende problemområde.

En klar angivelse af hvorfor standarder har fået en status som 'opretholdes' eller 'bør forlades' vil lette arbejdet med at finde mulige alternativer.

Konklusion

Vi håber at Referenceprofilen vil finde sin naturlige plads som værktøj for offentlige myndigheder i arbejdet med at designe IT-systemer. Med Referenceprofilen ser vi en mulighed for at offentlige myndigheder let kan danne sig overblik over hvilke standarder og protokoller der kan danne grundlag for nye IT-systemer.

SSLUG ser frem til at følge det fremtidige arbejde samt til at kunne bidrage med teknisk ekspertise og erfaringer med åbne systemer til fremtidige udvidelser af Referenceprofilen.

Med venlig hilsen
Peter Makholm
Næstformand - Skåne Sjælland Linux User Group

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2004-05-04, 10:08 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *
 

Denne side vedligeholdes af Peter Makholm (<makholm@sslug.dk>)